BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİM SETİ

VERGİ USULSÜZLÜK CEZASI

                        GENEL USULSÜZLÜK EYLEMELRİ VE CEZALARI

Genel usulsüzlük eylemleri, V.U.K. 352. maddesinde ağırlıklarına göre iki ayrı derecede toplanmıştır. Bunlar “Birinci Derecede Usulsüzlükler”, “İkinci Derecede Usulsüzlükler”.
1- BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER
A- Vergi Harç ve Beyannamelerin Süresince Verilmemiş Olması
Usulsüzlük kabul edilerek cezalandırılan eylem, yasal süresi içinde beyanname verme yükümlülüğüne uyulmasıdır. Beyannamenin bu süre geçtikten sonra verilmesi eylemi ortadan kaldırmayacağından usulsüzlük cezasının kesilmesine engel değildir.
B- Bu Kanuna Göre Tutulması Mecburi Defterlerden Herhangi Birinin Tutulmamış Olması
  Ba- Vergi Usul Kanunu 172. maddesinde defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler şöyledir:
- Ticaret ve Sanat erbabı
- Ticaret Şirketleri
- İktisadi Kamu Müesseseleri
- Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler
- Serbest Meslek Erbabı
- Ve Çiftçilerdir.
Bb- Tutulması Zorunlu Defterler
Örn: Tic. Kazara sahiplerinden birinci sınıf tacirler bilanço esasına göre, yevmiye defter-i kebir, envanter ve işletme hesabı defteri tutmak zorundadır.
Bc- Usulsüzlük Sayılan Defter Tutma Halleri
Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler ve V.U.K göre tutma zorunluluğu getirilen defterlerin hangi birinin tutulmamış olması birinci dereceden usulsüzlük eylemi kabul edilir.
   Bd- Defterlere Hiç Kayıt Yapılmamış Olması
Tutulması zorunlu kılınmış defterlerin temin edilmemiş hatta tastikde ettirilmiş olmalarına rağmen vergilendirilme döneminde bu defterlerinden birine veya birkaçına kayıt yapılmamış olması defter tutmama eylemi değil mükellefin defterlerine kanıt olarak güvenilmeyeceğini gösterir.
Be- Yanlış Defter Tutulmuş Olması
Vergi mükellefleri yukarıda bahsedildiği üzere kazanç ve iratların türüne göre V.U.K’da belirtilen defterleri tutmak zorundadır. Mükelleflere bunun dışında isteklerine göre değiştirme başka defter tutma yetkisi tanınmamıştır. Kanunca defter tutmadığı kabul edilir.
C- Defter ve Belgelerin Doğru Bir Vergi İncelemesi Yapılmasına İmkan Vermeyecek Derecedeki Karışık Noksan Olması
Ca- Defter Kayıtlarının ve Bununla İlgili Vesikaların Noksan Olması
- Defter kayıtlarının doğruluğundan kuşku duyulmasını gerektirecek sayıda belgenin defterlere kaydedilmemiş olması.
- Defterdeki kayıtların (özellikle gider kayıtlarının) kaynağı olarak belgelerin olmaması, sahte olduğuna bir tespit bulunması.
- Mükellefin defterlerinde girişi kayıtlı bulunan kimi emtianın çıkışı kaydının olmaması dönem sonu stoklarında da yer almaması.
- Veya tam tersi
  Cb- Defter kayıtlarının ve bununla ilgili vesikaların usulsüz olması.
cc- Evrakların Yetkili memurlar tarafından istenildiği halde ibraz edilmemesi.
D- Ekim ve Sayım Beyanında Bulunmamış Olan Çiftçilerin Muhtar Tarafından Yapılan Ekim-Sayım Beyanında Bulunma Çağrısına Uymamaları
VUK’nun 145. maddesinde; muhtar ve ihtiyar heyetinin ekim-sayım beyanında bulunmamış olanları, yanlış yada aykırı beyanda bulunmuş olanları verilen süre içine düzeltme yetkisi verilen süre içinde düzeltilmemesi birinci derecede usulsüzlük sayılır.
E- Kayıt ve Nizama Uyulmaması
VUK’nun 215 ile 219. maddeleri bu kanuna göre tutulması zorunlu defterlerin kayıt ve nizamına ilişkin hükümler öngörmüştür. Bu hükümlere uygun davranılması, doğru bir vergi incelemesine imkan verilmesi usulsüzlük suçudur.
  F- İşe Başmanın Zamanında Bildirilmemesi
V.U.K 169. maddesinin 1. fıkrasına göre işe başlayanların işe başlama tarihinden önce vergi dairesi bildirmeleri gereklidir. İşe başladıklarını hiç bildirmemesi yada işe başladıktan sonra bildirilmesi birinci dereceden usulsüzlük suçudur.
  g- Tasdiki Mecburi Olan Defterlerden Herhangi Birinin Tastik Ettirilmemiş Olması
H- Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin İkinci 15 Günlük Ek Süre İçinde Verilmesi

  2- İKİNCİ DERECEDE USULSÜZLÜKLER
- Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin birinci 15 günlük ek süre içinde verilmesi; Emlak Vergisi beyannamesinin iki aylık ek süre içinde verilmesi.
- Ekim sayım beyanının süresince yapılmaması veya istenilen bilgileri içermemesi
Çiftçiler her yıl Kasım ayında ekim-sayım beyanında bulunmak zorundadır. Bu beyanla çiftçiler her yıl ne kadar araziye ne çeşit ürüne, hayvan sayısını vergi dairesine bilgi vermek zorundadır.
- İşe başlama dışındaki bildirimlerin zamanında yapılmaması.
- Vergi karnesini süresi sonunda başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması.
- Tasdiki zorunlu olan defterleri tasdik süresinin sonundan itibaren 1 ay içerisinde tasdik ettirmek.
   C- ÖZEL USULSÜZLÜK SUÇ VE CEZALARI
Özel usulsüzlük suçları yukarıda açıklanan 1. ve 2. derecede usulsüzlük suçundan tamamen farklıdır. Özel usulsüzlük cezaları belge düzenine uyulması damga vergisinin usulüne uygun olarak ödenmemesi vergi idaresi tarafından istenilen belgelerin verilmemesi ve incelemeye yetkili memurlara yardın edilmemesi suçları için öngörülmüştür. VUK. 353. maddesine göre.
a) Fatura gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgeler de gerçek tutarların gösterilmemesi
b) Perakende satış fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti sevk irsaliyesi yolucu listesi, günlük müşteri listesi belgelerinin düzenlenmemesi, bulundurulmaması.
c) Kayıtların zamanında defterlere kaydedilmemesi, defterlerin işyerlerinde bulundurulmaması ve vergi levhası asılmaması.
d) Belge basımı ile ilgili bildirim görevini getirmeyen matbaa işletmelerine 420 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
e) Vergi yoklaması yapan memurların dur ikazına uymayanlara 420 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
g) Muhasebe standartlarına ve tek düzen hesap planına uymayanlara 2.700 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
D- İŞYERİ KAPATMA CEZASI
a) VUK. 353. maddesine göre işyeri kapatma cezasının uygulanabilmesi için bir takvim yalı içerisince belge kullanmama ve bulundurmama eyleminin ikinci kez tespitinden sonra ilgili mükellefin yazı ile uyarılmış bulunması ve eylemin bu uyarılara karşın üçüncü kez yapıldığının tespit edilmiş olması gerekir.
Aynı takvim yılı içinde para cezasına çevrilmiş, aynı mükellefin aynı işyeri içinde başka bir işyeri kapatma cezası varsa mükellef bu cezasını paraya çeviremez
Paraya çevrilen işyeri kapatma cezası mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde ödenir.

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Madde 352)

2006

2007

2008

2009

Birinci Derece Usulsüzlükler    
Sermaye Şirketleri

70,00

75,00

80,00

89,00
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

46,00

49,00

50,00

 56,00
İkinci sınıf tüccarlar

 23,00

 24,00

25,00

28,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

11,80

12,70

13,00

14,00
Kazancı basit usulde tespit edilenler

6,00

6,40

6,80

7,60
Gelir vergisinden muaf esnaf

2,90

3,00

3,20

3,50
İkinci Derece Usulsüzlükler     
Sermaye Şirketleri

40,00

43,00

46,00

50,00
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

23,00

24,00

25,00

28,00
İkinci sınıf tüccarlar

11,80

12,70

13,00

14,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

6,00

6,40

6,80

7,60
Kazancı basit usulde tespit edilenler

2,90

3,00

3,20

3,50
Gelir vergisinden muaf esnaf

1,60

1,70

1,80

2,00
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica